Belajar Huruf Arab

Belajar-Huruf-Arab

Sobat artikel kali ini membahasa tentang Belajar Huruf Arab dan artinya latin dan lafalnya, pembahasan, keistimewaan, makna dan contoh dalam ajaran islam.

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum, Belajar Huruf Arab adalah salah satu pembelajaran yang terdapat pada huruf Hijaiyah dan hal ini juga terdapat 29 huruf, apa bila sudah mengetahui dari 29 Hijaiyah ini dengan mudah untuk belajar dan membaca Al-qur’an. Lansung saja simak artikel kami di bawah ini.

Apa Itu Hijaiyah

Belajar-Arab

Huruf hijaiyah adalah huruf yang sangat penting dengan mempelajari urutan abjad dalam bahasa Arab sehingga dapat juga mempelajari Quran, sebagai kitab suci Islam.

Jumlah huruf hijaiyah itu adalah terdapat 29, dengan 2 huruf tambahan yaitu Lam Alif (لا) dan Tâ Marbûthoh (ة) Sebagai anak muslim, tentu saja , perlu unutk mengetahui nya.

Baca Juga: Doa Sebelum Belajar

Makna Belajar Huruf Arab

Tanda baca dalam Belajar Huruf Arab tentu saja harus disesuaikan dengan apa yang ditulis pada kamus bahasa Arab diantaranya

 • Masih belum ada standar mengenai huruf Hijaiyah ke huruf Latin. Setiap negara memiliki standar yang tersendiri untuk belajar Hijaiyah ke huruf Latin dengan benar.
 • Apa yang tertulis harus disesuaikan dengan cara membacanya pengecualian huruf-huruf yang tertentu seperti Thô (ط), Dhôd (ض), Shôd (ص), Hâ (ح), Zhô (ظ ) dan Ha (هـ).

Tabel Huruf Hijaiyah Arab dan Latin

Dari pembahasan singkat di atas maka kami akan memberikan temukan dua huruf tambahan (ء und ة), dan tabel Huruf Hijaiyah supaya mudah untuk belajar dan menghafalnya.

Berikut tabel Huruf Hijaiyahadalah sebagai berikut:

NoNamaPenulisanBerdiri sendiriAkhirTengahAwal
Hamzaʾء(-)(-)(-)
1.Alifāاـاـاا
2.bبـبـبـبـ
3.tتـتـتـتـ
4.Thātثـثـثـثـ
5.Dschīmğجـجـجـجـ
6.حـحـحـحـ
7.Chāخـخـخـخـ
8.Dāldدـدـدد
9.Dhālذـذـذذ
10.rرـرـرر
11.Zāinzزـزـزز
12.Sīnsسـسـسـسـ
13.Schīnšشـشـشـشـ
14.Sādصـصـصـصـ
15.Dādضـضـضـضـ
16.طـطـطـطـ
17.żظـظـظـظـ
18.ʿAinʿعـعـعـعـ
19.Ghainġغـغـغـغـ
20.fفـفـفـفـ
21.Qafqقـقـقـقـ
22.Kāfkكـكـكـكـ
23.Lāmlلـلـلـلـ
24.Mīmmمـمـمـمـ
25.Nūnnنـنـنـنـ
26.hهـهـهـهـ
27.Wāww, ū, uوـوـوو
28.y, ī, iيـيـيـيـ
Ta marbuta(t)ةـة(-)(-)

Tanda bacanya

 • Fathah ( َsatu garis ) yang terletak pada huruf dan dibaca ‘a’
 • Kasrah ( ِsatu garis) yang terletak pada huruf dan dibaca ‘i’
 • Dhamah ( ُ wawu tapi kecil) yang terletak pada huruf dan dibaca ‘u’
 • Fathahtain ( ً /dua garis) yang terletak pada huruf dan dibaca ‘an’
 • Kasrahtain ( ٍ /dua garis) yang terletak dan dibaca ‘in’
 • Dhammahtain ( ٌ ./wawu ) terletak pada huruf dan di baca ‘un
 • Tasydid ( ّ / seperti ‘w’ kecil) di atas huruf dibaca dobel
 • Sukun ( ْ   /lingkaran kecil) Tanda huruf mati

Baca Juga:  Hukum Nun Mati dan Tanwin

Selain itu ada 18 huruf yang hampir sama diantaranya adalah sebagai berikut.

 • ع dan غ
 • ب, ت, dan ث
 • ج , ح, dan خ
 • د dan ذ
 • ر dan ز
 • س dan ش
 • ص dan ض
 • ط dan ظ

Demikian yang bisa kami sampaikan tentang ulasan Belajar Huruf Arab dan cara membacanya, semoga artikel ini dapat berguna dan bermanfaat, Wallahu a‘lam, sekian dan terima kasih.

Artikel lainnya: